ხშირად დასმული კითხვები

საქართველოს ბანკის მომხმარებელ ფიზიკურ პირებს სასესხო ვალდებულებებზე 3-თვიან საშეღავათო პერიოდს სთავაზობს. 
 
დღეიდან, 3 თვის განმავლობაში ის მომხმარებლები, რომლებსაც სესხის მომსახურების გადახდა უწევდათ, ჩვენ ვაძლევთ შესაძლებლობას 12 ივნისამდე გადაავადონ ყოველთვიური გადასახადი. ბანკი მომავალი კვირიდან დაიწყებს შესაბამისი პროცედურების გატარებას და ეტაპობრივად მოხდება მომხმარებლის ინფორმირება, რისთვისაც არ არის საჭირო ბანკში ვიზიტი.
ხშირად დასმული კითხვები:
 1. ვისზე გავრცელდება საშეღავათო პერიოდი?
  ყველა ფიზიკურ პირზე
 2. რომელ პროდუქტებს შეეხება საშეღავათო პერიოდი?
   სამომხმარებლო სესხებს; 
   იპოთეკურ სესხებს; 
   ავტოსესხებს; 
   ექსპრეს სესხებს; 
   განვადებებს; 
   სალომბარდე სესხებს; 
   საკრედიტო ბარათებს; 
   ოვერდრაფტებს; 
   ფიზიკური პირის ბიზნეს ექსპრეს სესხებს;
 3. რომელ პროდუქტებს არ შეეხება საშეღავათო პერიოდი?
  არ შეეხება სახელმწიფოს მიერ სუბსიდირებულ შემდეგ პროექტებს: „შეღავათიანი აგრო კრედიტი“ და „აწარმოე საქართველოში“
 4. რა იგულისხმება 3 თვიან საშეღავათო პერიოდში?
  – მომხმარებლებს, რომლებსაც მარტის თვეში უწევდათ სესხის გადახდა და გადაუხდელობის გამო იმყოფებიან ვადაგადაცილებაში, დაუკორექტირდებათ მარტის თვის განმავლობაში სესხზე დარიცხული პირგასამტეხლო, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მომხმარებელი უარს განაცხადებს საშეღავათო პერიოდით სარგებლობაზე. მოცემულ შემთხვევაში საშეღავათო პერიოდი შეეხება მარტის, აპრილის და მაისის თვის გადასახდელებს.
  – მომხმარებლებისთვის, რომლებსაც მარტის თვეში უწევდათ სესხის გადახდა და უკვე განახორციელეს გადახდა, საშეღავათო პერიოდი იმოქმედებს აპრილის, მაისის და ივნისის თვეების გადასახდელებზე.
  – მომხმარებლებისთვის, რომლებსაც მარტის თვეში უწევდათ სესხის გადახდა და გადახდის თარიღი ჯერ არ დამდგარა, საშეღავათო პერიოდი იმოქმედებს მარტის, აპრილის და მაისის თვეების გადასახდელებზე.
  – საშეღავათო პერიოდი მოქმედებს შესაბამის პერიოდში გადასახდელ სესხის ძირითად თანხაზე და საპროცენტო სარგებელზე.
 5. რა პირობებით უნდა მოხდეს საშეღავათო პერიოდში გადავადებული ძირითადი თანხისა და დარიცხული პროცენტის დაფარვა?
  სესხის მოქმედების ვადა გაიზრდება საშეღავათო პერიოდის შესაბამისად, ხოლო გადავადებული ძირითადი თანხა და დარიცხული პროცენტი გადანაწილდება სესხის გაზრდილ ვადაზე, ისე რომ საშეღავაღო პერიოდის გასვლის შემდგომ გრაფიკის შესაბამისად გადასახდელი თანხა მიახლოვებული იქნება საშეღავათო პერიოდის დაწესებამდე არსებულ გადასახდელ თანხასთან;
 6. გრძელდება თუ არა საშეღავათო პერიოდში სესხზე პროცენტის დარიცხვა?  
  დიახ, საპროცენტო სარგებლის დარიცხვა გრძელდება საშეღავათო პერიოდში.
 7. შეიცვლება თუ არა სესხზე დასარიცხი საპროცენტო განაკვეთი? 
  არა, საპროცენტო განაკვეთი დარჩება უცვლელი.
 8. გავრცელდება თუ არა საშეღავათო პერიოდი იმ მომხმარებლებზე, რომლებიც უკვე სარგებლობენ საშეღავათო პერიოდით? 
  დიახ, ისარგებლებენ იმ შემთხვევაში, თუ არსებული საშეღავათო პერიოდის ვადა სრულდება 1 ივნისამდე. ამ შემთხვევაში სესხზე პირველი შენატანი განხორციელდება ივნისის თვეში.
 9. როგორ გაიგებს მომხმარებელი საშეღავათო პერიოდის დაწესების შესახებ?   
  ყველა მომხმარებელი მარტის თვეში მიიღებს მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას, სესხის გადახდამდე მინიმუმ 3 სამუშაო დღით ადრე.
 10. როგორ გაიგებს ის მომხმარებელი საშეღავათო პერიოდის დაწესების შესახებ, რომლებმაც 13 მარტამდე განახორციელეს სესხის გადახდა? 
  ყველა ასეთი მომხმარებელი მიიღებს მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას არაუგვიანეს აპრილის თვისა, სესხის გადახდამდე მინიმუმ 3 სამუშაო დღით ადრე.
 11. რა პროცედურით მოხდება საშეღავათო პერიოდის ჩართვა?
  მომხმარებლებისთვის საშეღავათო პერიოდის გააქტიურება მოხდება ავტომატურად, გარდა იმ პირებისა, ვინც შესაბამის ვადაში უარს განაცხადებენ საშეღავათო პერიოდით სარგებლობაზე.
 12. როგორ უნდა მოიქცეს მომხმარებელი, ვისაც არ სურს საშეღავათო პერიოდით სარგებლობა? 
  მომხმარებელმა მოკლე ტექსტური შეტყობინების მიღებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში უნდა მიმართოს საქართველოს ბანკის სატელეფონო ცენტრს ან მომსახურე ბანკირს და დააფიქსიროს, რომ არ სურს საშეღავათო პერიოდით სარგებლობა. ამასთან, აღნიშნული არ ვრცელდება საკრედიტო ბარათებზე.
 13. თუ მომხმარებელს აქვს რამოდენიმე სესხი, შეძლებს თუ არა ის აირჩიოს რომელ სესხზე სურს საშეღავათო პერიოდით სარგებლობა და რომელზე არა? 
  არა, ყველა სესხზე ვრცელდება ერთიდაიგივე მიდგომა.
 14. დაეკისრება თუ არა მომხმარებელს საშეღავათო პერიოდის განმავლობაში სესხის წინსწრებით დაფარვის საკომისიო?
  იმ მომხმარებლებს, რომლებიც ისარგებლებენ საშეღავათო პერიოდით, იგივე  პერიოდში სესხის წინსწრებით დაფარვის შემთხვევაში არ დაეკისრებათ წინსწრებით დაფარვის საკომისიო ყოველთვიური გადასახდელი თანხის ფარგლებში.
 15. ვრცელდება თუ არა საშეღავათო პერიოდი საკრედიტო ბარათებზე?
  დიახ ვრცელდება. ყველა საკრედიტო ბარათზე მინიმალური გადასახადის დაანგარიშება მოხდება ივნისში.
 16. რა თარიღამდე გაცემულ საკრედიტო პროდუქტებზე ვრცელდება საშეღავათო პერიოდი?
  საშეღავათო პერიოდი ვრცელდება მიმდინარე წლის13 მარტის ჩათვლით გაცემულ საკრედიტო პროდუქტებზე. 13 მარტის შემდეგ გაცემულ საკრედიტო პროდუქტებზე მოხდება ინდივიდუალურად განხილვა.
 17. იქნება თუ არა შესაძლებელი, მომხმარებელმა ინტერნეტბანკიდან დაფაროს წინსწრებით სესხი თუ სარგებლობს საშეღავათო პერიოდით? 
  დიახ, უახლოეს დღეებში იქნება შესაძლებელი.     
 18. საშეღავათო პერიოდზე გადაწყვეტილების მიღების ვადა ხომ არ გაიზრდება?
  3 დღე არის ის ვადა, რომლის ფარგლებში მომხმარებელს შეუძლია ისარგებლოს შეღავათით, ან არ ისარგებლოს და განაგრძოს ძველი წესით შეუცვლელად გადახდა.
 19. განახლებული გრაფიკების გამოჩენა რამდენ ხანში იქნება შესაძლებელი?
  ტექნიკური ასახვა თითოეული მომხმარებლის ჭრილში  პარალელური პროცესია და 1 კვირის განმავლობაში ყველა მომხმარებელს აესახება ინტერნეტ და მობილბანკში.
 20. იმ შემთხვევაში თუ გრაფიკი არ არის მისაღები მომხმარებლისთვის შეღავათით სარგებლობისას საკრედიტო ბარათზე? ან სესხზე? რა ალტერნატივა აქვს მომხმარებელს, თუ მას სურს ძველი გრაფიკით სესხის გადახდა?
  ასეთი სურვილის შემთხვევაში მომხმარებელს შეუძლია თანხის დაფარვა წინსწრებით,  ჯარიმის გარეშე. ეს შესაძლებელია მოხმარებელმა გააკეთოს დისტანციურად: ინტერნეტ და მობილბანკის საშუალებით.  მან  ყოველთვიურად შეიტანოს თანხა და სესხის გადასახდელი გამოვა იგივე, რადგან შემცირდება სესხის ძირი. თუ მომხმარებელს ძველი გრაფიკით სურს სესხის მომსახურება და უკვე თანხმობა აქვს შეღავათით სარგებლობაზე გაცხადებული, მას შეუძლია თანხის შეტანა წინსწრებით და ასე მოხდება 3 თვიანი პერიოდის კორექტირება.

არ გაჩერდე, გააგრძელე კითხვა