სატრანსპორტო სისტემა

საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის გადახდის სისტემა (შემდგომში  – სატრანსპორტო სისტემა ამუშავებს მგზავრობის საფასურის გადახდის ოპერაციებს, რომლებიც სრულდება შემდეგი მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში:
 • ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი;
 • ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი;
 • ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი;
 • ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი.
 
სატრანსპორტო სისტემის მართვას უზრუნველყოფს სს საქართველოს ბანკი (ს/კ 204378869. სისტემის მონაწილეები არიან: 
 • სს თიბისი ბანკი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი;
 • სს კრედო ბანკი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი;
 • სს საქართველოს ბანკი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი, ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი.
 • სს ტერა ბანკი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი;
 • სს ბაზის ბანკი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი;
მონაწილეობის კრიტერიუმი
სატრანსპორტო სისტემის მონაწილე შეიძლება იყოს:
 • საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული კომერციული ბანკი
 • საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი.
 
სატრანსპორტო სისტემაში მონაწილეობის მსურველი პრეტენდენტი სისტემაში ჩაერთვება, იმ შემთხვევაში თუ დააკმაყოფილებს სისტემის წესებით დადგენილ ყველა მოთხოვნას. სისტემაში ჩართვასთან დაკავშირებით სს საქართველოს ბანკისთვის მიმართვის პროცედურა განსაზღვრულია სისტემის წესებით.
 
სისტემის წესები იხილე აქ
 
ფიზიკური პირებისათვის:
სს საქართველოს ბანკის მიერ გაცემული VISA/MASTERCARD/American Express უკონტაქტო პლასტიკური ბარათის მფლობელებს საშუალება ეძლევათ გადაიხადონ უკონტაქტო პლასტიკური ბარათების მეშვეობით მგზავრობის საფასური, საქართველოს ბანკის მიერ დაწესებული გადახდის ოპერაციის საფასურის გარეშე, შემდეგ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში:
 • ქ. თბილისის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში (M2 კატეგორიის მგზავრთა გადაყვანის საშუალებაში – მიკროავტობუსი, M3 კატეგორიის მგზავრთა გადაყვანის საშუალებაში – ავტობუსი, მგზავრთა გადაყვანის საშუალებაში – მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტი (მეტრო, მგზავრთა გადაყვანის საშუალებაში   – საბაგირო გზა.
 • ქ. ზუგდიდის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში (M3 კატეგორიის მგზავრთა გადაყვანის საშუალებაში – ავტობუსი.
 • ქ. რუსთავის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში (M3 კატეგორიის მგზავრთა გადაყვანის საშუალებაში – ავტობუსი;
 • ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში (M3 კატეგორიის მგზავრთა გადაყვანის საშუალებაში – ავტობუსი.
 
სატრანსპორტო სისტემის სხვა მონაწილეების მიერ გაცემული VISA/MASTERCARD  ბარათის  მფლობელებს საშუალება ეძლევათ გადაიხადონ უკონტაქტო პლასტიკური ბარათების მეშვეობით მგზავრობის საფასური, საქართველოს ბანკის მიერ დაწესებული გადახდის ოპერაციის საფასურის გარეშე:
 • ქ. თბილისის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში (M2 კატეგორიის მგზავრთა გადაყვანის საშუალებაში – მიკროავტობუსი, M3 კატეგორიის მგზავრთა გადაყვანის საშუალებაში – ავტობუსი, მგზავრთა გადაყვანის საშუალებაში – მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტი (მეტრო, მგზავრთა გადაყვანის საშუალებაში   – საბაგირო გზა.  
 
ზემოთჩამოთვლილი მუნიციპალიტეტების საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მგზავრობის საფასურის VISA/MASTERCARD/American Express პლასტიკური ბარათებით გადახდისას, გადამხდელს დამატებით დაეკისრება გადახდის ოპერაციის საფასური (0.50 ლარის ოდენობით იმ შემთხვევაში თუ:
 • გადამხდელი მგზავრობის საფასურს იხდის, იმ კომერციული ბანკის ან/და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის მიერ გაცემული VISA/MASTERCARD/American Express პლასტიკური ბარათით, რომელიც არ არის ზემოთჩამოთვლილ სისტემაში მონაწილეთა პირთა სიაში;
 • გადამხდელი მგზავრობის საფასურს იხდის, ელექტრონულ საფულეში დამატებული VISA/MASTERCARD/American Express პლასტიკური ბარათით და ამ ბარათის გამცემი კომერციული ბანკის ან/და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი არ არის ზემოთჩამოთვლილ სისტემაში მონაწილეთა პირთა ნუსხაში, ან არის სისტემის მონაწილე, მაგრამ ვერ უზრუნველყოფს ელექტრონული საფულით გადახდას.
 

არ გაჩერდე, გააგრძელე კითხვა